Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-0894 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-0894 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 11 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

1. นายพิชิต พลขยัน
2. นางสาวรุ่งรดา ภัทรมหาสมบัติ
3. นายวิทยา พลวงศ์
4. นายพงศ์ชยนต์ ธรรมสนอง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่
26 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 19 – 1910 ชั้น 19 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มีนาคม 2562  ถึง   27 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว