Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4004 สังกัดส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4004
สังกัดส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถพูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี เช่น โปรแกรม Microsoft Office, Internet, Social Network เป็นต้น
4. มีใจรักในงานบริการ มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน อดทน มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น และใฝ่รู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
5. มีความสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
7. สามารถเขียนโครงการ และบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งงานด้านเอกสารต่างๆได้
8. มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับผิดชอบการบริการจัดหางานแก่นิสิต (Placement service) ตลอดจนประสานงานกับนายจ้างที่มาติดต่อรับสมัครงานหรือคัดเลือกนิสิตเข้าทำงาน ทั้งงานเต็มเวลาและนอกเวลา
2. รับผิดชอบโครงการส่งเสริมให้นิสิตทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่นิสิตก่อนออกไปทำงานจริง (ฝึกงานแบบไม่มีหน่วยกิจ)
3. รับผิดชอบบริการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนแก่นิสิต โดยจัดหางานพิเศษ (Part time job) เพื่อฝึกประสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพแก่นิสิต และเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ต้องการหารายได้เป็นทุนในการศึกษา แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
4. รับผิดชอบจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
5. บริการให้ข้อสนเทศด้านตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มีนาคม 2562  ถึง   29 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว