Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เรื่องการสรรหา ตำแหน่ง อาจารย์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6636
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ 001 นางสาวธิติพร ประมวน

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น
มารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 0 2649 5000 ต่อ 27074 27084
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 มีนาคม 2562  ถึง   15 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว