Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 470 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ หน่วยงานภายในและภายนอก
1.1 ลงทะเบียนรับ
1.2 ลงทะเบียนส่ง (ออกเลขที่หนังสือภายใน)
1.3 ลงทะเบียนส่ง (ออกเลขที่หนังสือภายนอก)
2. บันทึกผลการพิจารณาจากผู้บริหารในทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ
3. สแกนหนังสือราชการ เพื่อใช้เป็นสำเนาหลักฐาน
4. จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่
5. ร่าง/พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก
6. จัดเตรียมเอกสารที่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องการจัดส่งไปส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดส่งจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ผ่าน
ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
7. จัดเตรียมจดหมายที่หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องการจัดส่งไปส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดส่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ องครักษ์ ตามใบอนุญาตที่ 4/2550 ปณจ.องครักษ์
8. ลงทะเบียนรับจดหมาย ประเภทลงทะเบียน ด่วนพิเศษ (EMS) พัสดุ รับรองสำหรับเป็นหลักฐาน
การติดตาม
9. ติดตามประสานงานกับบุคลากร หรือส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   29 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว