Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถพิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาให้กับราชการ ตัดสินและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ประพฤติตนดี มีความอุตสาหะ มานะอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความสามารถในการเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย มีความคิดสร้างสรรค์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน
2. จัดทำใบนำส่งเงินฝากมหาวิทยาลัย
3. จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินทุกประเภท
4. ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณเงินแผ่นดิน
5. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
6. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารทางการเงินและทางบัญชี
8. ติดตาม ประสานงาน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติและการเบิกจ่ายเงิน
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   21 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว