Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
------------------------------------------------------------------
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (๑) ๗-๕๔๕๒ สังกัดสาขาวิชาท่องเที่ยว คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ ได้ดำเนินการรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ ในตำแหน่งดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๐๐๑ นางสาวศรัญญา ศรีทอง

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสวนา ชั้น ๓ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ)
คณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สาขาท่องเที่ยว
ผู้ส่งข่าว วาสนา กิตติสัทโธ
E-mail ผู้ส่งข่าว wasanaki@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   21 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว