Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศา

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (๑) ๗ –๓๔๑๘ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตามความทราบแล้วนั้น บัดนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้
๑. นางสาวอัจฉริยา เล็กเพชร
๒. นายชัยวัฒน์ ภมรเวชวรรณ
๓. นางสาววัชรียา อารุณ
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้
วันที่เข้ารับการทดสอบ : วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
-เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.
สอบข้อเขียน ความรู้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อาทิเช่น แนวทางการดำเนินงานด้านการบริการเพื่อสังคม, ขั้นตอนการสร้างงานวิจัยที่ดี เป็นต้น
-เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจใน ความสามารถทั่วไปที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สถานที่ทดสอบ : ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๓ คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ส่งข่าว น.ส.อภิวันท์ สิ้มศรีสุข
E-mail ผู้ส่งข่าว apiwan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว