Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 2522 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2522
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงิน
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet เป็นต้น
3. มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
4. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
6. หากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและบัญชี รวมถึงความสามารถในการใช้ระบบ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกงบรายจ่าย ทุกประเภท
2. จัดทำใบเบิกเงิน เพื่อวางบิลเงินส่วนการคลัง
3. ตรวจหลักฐานเรื่องขออนุมัติยืมเงิน
4. รายงานผลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท ประจำเดือน
5. จัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินและบัญชี
6. บันทึกการโอนเงินงบประมาณรายได้ต่างงบรายจ่าย
7. บันทึกการโอนเงินงบประมาณรายได้ที่โอนให้หน่วยงานอื่น
8. บันทึกการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่าย
9. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย
10. จัดทำทะเบียนการรับ – จ่ายเงินรายได้
11. บันทึกทะเบียนคุมเงินทดรองจ่าย
12. บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
13. บันทึกบัญชีในสมุดเงินฝากธนาคาร
14. จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองจ่าย รายงานเงินสด รายงานลูกหนี้ รายงานเงินฝากธนาคาร รายงานใบสำคัญเงินทดรองจ่าย ฯลฯ
15. จัดทำรายงานเงินฝากส่วนการคลัง
16. รับ - ส่ง เอกสารเกี่ยวกับงานคลังและพัสดุ
2. ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1 สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และมหาวิทยาลัย
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีคำสั่งและหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม (ชั่วคราว) ชั้น 1 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 -2649 5000 ต่อ 11753 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   15 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว