Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศแคนาดา

ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศแคนาดา
Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) ประเทศแคนดา
ประกาศรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนศึกษาระยะสั้นและทำวิจัย (The
Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Program)
ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญา ในประเทศแคนาดา
ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ scholarships-bourses@cbie.ca
รับสมัครภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   5 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว