Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (10-1) 7-0132 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง การรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (10-1) 7-0132 สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (10-1) 7 – 0132
ไม่มีผู้มาสมัคร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง   11 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว