Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)

มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.45 - 14.00 น. ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อเพิ่มคุณภาพสัญญาณ และขยายพื้นที่การให้บริการ WiFi ให้ครอบคลุมภายในบริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะทำให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย สามารถใช้งานระบบสื่อสารข้อมูลไร้สา (Wireless Lan) ได้อย่างมีคุณภาพ

18 ก.พ. 62

12:45-
14:00

MOU: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Lan) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 17978

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 มกราคม 2562  ถึง   18 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว