Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นผู้ให้เกียรติมาบรรยาย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดอบรม ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติจริง คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อผู้เข้าร่วมอบรม 1 ท่าน
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครลงทะเบียนเมื่อจํานวนผู้เข้าร่วมอบรมครบจํานวน รับเพียง 80 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 5,300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายหัสดินทร์ สอนปะละ โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 1 1029 , 0 2259 5511 หรือ นางสาวรัตนา ปฏิสนธิเจริญ โทรศัพท์มือถือ 0863999842
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร แจ้งความจำนงตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้
ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการและใบสมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/16VCEsuy-V06YfwKtTOEHDuRbBjd58Z_T?usp=sharing

23 ก.พ. 62

08:30-
16:30

บรรยาย: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 0863999842
24 ก.พ. 62

08:30-
16:30

บรรยาย: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)


ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 0863999842

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 มกราคม 2562  ถึง   24 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว