Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)

งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต ได้จัดโครงการงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019) ขึ้นในวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยบูธรับสมัครงานของบริษัท ห้างร้าน และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ วันละประมาณ 40 - 45 บริษัท ร่วมจัดงานโดยบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด

12 ก.พ. 62

08:00-
16:00

พิเศษ: งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 15356
13 ก.พ. 62

08:00-
16:00

พิเศษ: งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 15356
14 ก.พ. 62

08:00-
16:00

พิเศษ: งานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 27 (SWU JOB FAIR 2019)
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร
 15356

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว นิลาวัลย์ บัวงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว nilawan.b1990@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มกราคม 2562  ถึง   14 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว