Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7 - 6636 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เรื่องการสรรหา ตำแหน่ง อาจารย์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6636
สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

001 นางสาวเอลิน ยงวิริยกุล
002 นายธนรัตน์ ชวพันธุ์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น
มารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 0 2649 5000 ต่อ 27074 27084
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มกราคม 2562  ถึง   23 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว