Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5630 และ (1) 7 - 5878 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นั้น

บัดนี้ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ต่อไปนี้ คือ

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5630 และ (1) 7 - 5878
1. Mr. LIN MIN MIN MYINT
2. นายวีระ สอิ้ง
3. นายโสภณ มงคลลักษมี
4. นายปริญญ์ ศรเลิศล้ำวาณิช
5. นายอภินัทธ์ เทียมสุพัต
6. นายชยานนท์ ทรัพย์อาภา

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19 – 304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม : คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร 02-649-5000 ต่อ 18445
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2562  ถึง   22 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว