Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7- 2515 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7- 2515 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2561 นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
1. นายสมบัติ สมบูรณ์วรรณะ
2. นายปริวรรต ปธานราษฎร์
3. นายกอบกุล จิตธำรงศาสน์

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 4 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ติดต่อสอบถาม : คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร 02-649-5000 ต่อ 18445
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2562  ถึง   24 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว