Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 3404 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3404
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ด้าน Server
1. ดูแล Server ที่ใช้จัดเก็บเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และเก็บข้อมูลครุภัณฑ์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
2. ดูแล Server จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)
3. ดูแล Server อื่นๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
ด้าน Network
1. ดูแลและตรวจสภาพอุปกรณ์เครือข่าย Switch, UTP ให้สามารถทำงานได้ไม่เกิดปัญหา
2. ดูแลและตรวจสภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point) ให้สามารถทำงานได้ไม่เกิดปัญหา
3. ดูแล DHCP และ Configuration IP กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. ประสานงานด้านเครือข่ายกับสำนักคอมพิวเตอร์
ด้าน Website
1. อัพเดตข้อมูลและดูแลเว็บไซต์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมปัจจุบัน โดยประสานงานกับ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
2. สำรองข้อมูลเว็บไซต์
3. ดูแล Server อื่นๆ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
ด้านบริการ
1. บำรุงรักษาและอัพเดต คอมพิวเตอร์ Mac, Pc และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรมประยุกต์และระบบปฏิบัติการของห้อง Lab และอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการห้อง Lab
3. บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริการด้านการยืม – คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร/คณบดี/มหาวิทยาลัย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ชั้น 16 โทร. 0 2259 2343
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มกราคม 2562  ถึง   9 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว