Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ ความสามารถด้าน Computer เป็นอย่างดี
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาให้กับทางราชการ ตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ประพฤติตนดี มีความอุตสาหะ มานะอดทน มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และมีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วิธีการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ชั้น 16 โทร. 0-2259-2343
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มกราคม 2562  ถึง   10 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว