Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เรื่องการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน)
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว
จึงประกาศรายชื่ออผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

001 นางสาวจรฺญรัตน์ สีนาค
002 นางสาวรุ่งศิริ ภูมิพันธุ์ศักดิ์
003 นางสาวนฎา วังสตัง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น
มารับการสอบข้อเขียนในการสรรหา
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562
เวลา 9.00 น - 10.30 น
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารและธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 0 2649 5000 ต่อ 27074 27084
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มกราคม 2562  ถึง   16 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว