Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4513 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4513
สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลแม่และเด็ก การผดุงครรภ์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารการพยาบาล หรือการพยาบาลสาขาวิชาอื่นๆ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชากรศาสตร์ ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ/หรือการสอนทางคลินิกในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
การพยาบาลครอบครัว การผดุงครรภ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์และจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับสาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลครอบครัว หรือการผดุงครรภ์ และ
4. มีวุฒิปริญญาตรีสาขาพยาบาล และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 และ
5. มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล อย่างน้อย 1 ปี หรือ
6. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการพยาบาลผู้ใหญ่และมีประสบการณ์สอนในสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้องศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ การพยาบาลครอบครัว การผดุงครรภ์ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
7. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
7.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
7.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
7.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
7.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
7.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
7.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา. (Transcript). ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด และเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. ใบรับรองการผ่านงาน
8. หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์ชั้น 1
10. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทหารกองเกิน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 21831 หรือ 089-9389800 หรือ Download ใบสมัครได้ที่
http://www.nurse.swu.ac.thเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มกราคม 2562  ถึง   14 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว