Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน (1) 7 – 4450 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง
การสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4450 สังกัดส่วนกิจการเพื่อสังคม สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4450
วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 24 มกราคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น.
-สอบสัมภาษณ์
-ณ ห้องประชุมส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


รายชื่อแนบท้าย
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4450
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
01 นายธนภูมิ ศิลปวาณิชย์
02 นายธีรพงษ์ บุตรวงศ์
03 นางสาวมนธีรา บุญชากร
04 นางสาวนภัค แสงสว่าง
05 ว่าที่ร.ต.หญิง ดวงจันทร์ บังเกิด
06 นางสาวศรัณย์พร ไกยะโส
07 นายกิตติศักดิ์ ไชยฉิมพลี
08 นางสาวพรทิพย์ ศุภเกียรติกุล
09 นางสาวทิพย์วรรณ กฤษณ์รุ่งโรจน์
10 นายวัชระ วัฒสาร
11 นางสาวนรัฐพร วิทยารัตน์
12 นายภานุรุจ ทันสุทธิ์
13 นางสาวจุฑามาศ นาสมตรอง


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มกราคม 2562  ถึง   25 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว