Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1518 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิ


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1518
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการสรรหาแล้ว

วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ

วันที่ 11 มกราคม 2562
เวลา 09.30 – 12.00 น. เป็นต้นไป
สอบข้อเขียน
- ณ ห้องประชุม 9B อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

เวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1518
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวปฐมลักษณ์ เนียมประดิษฐ์
002 นายศราวุธ เพ็ญศรีโคตร
003 นางสาวกนกวรรณ ม่วงโพธิ์เงิน
004 นายธนภูมิ ศิลปวาณิชย์
005 นางสาวดารารัตน์ บุญเถื่อน
006 นางสาวกรณ์พณัฏฐ์ ชนะชนม์
007 นางสาวปาณิศา สุโพธิ์ภาค
008 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรประสิทธิ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มกราคม 2562  ถึง   14 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว