Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1)7-6688 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6688
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการสรรหาแล้ว


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6688
วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ

วันที่ 15 มกราคม 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารที่พัก
- ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

เวลา 13.00 – 16.30 น.
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์

รายชื่อแนบท้าย
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6688
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ

001 นายเอกลักษณ์ แซ่ลี้
002 นางสาวอรพรรณ ฉมังหัตถพงศ์
003 นายสุพจน์ เดชเรือง
004 นายภัคชนัญ ข่ายทอง
005 นางสาวนภัค แสงสว่าง
006 นางสาวสุวรรณี หมื่นสุกแสง
007 นายเจริญวุฒิ เหมาะศรี
008 นางสาวปิยทัศน์ กานต์ฉลองชัย
009 นายทรณพา ทอหุล
010 นายธนกร สันติธรรมมากร
011 นางสาวกมลภัทร งามประเสริฐ
012 นางสาวธัญชนก บุญแปลง
013 นางสาวอาภัสรา เกิดแก้ว
014 นางสาวปนัดดา รอดคำ
015 นายณัฐวุฒิ ชื่นชมชาติ
016 นางสาวศุภรัตน์ กริ่มใจ
017 นายจุฑา วาสดำเกิง
018 นางสาวสุภารัตน์ ดาวเรือง
019 นางสาวภารดี พุฒศรี
020 นายอดิเรก สุขสิงห์
021 นางสาวแสงโสม แสงกระจ่าง
022 นายภาคภูมิ พรหมกรณ์
023 นางสาวศรัณญา พึ่งเสือ
024 นางสาวสุดารัตน์ ดีอาษา
025 นางสาวณัฐภัสสร นันทพา
026 นางสาววันเพ็ญ รังสิกุล
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2562  ถึง   16 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว