Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญฟังดนตรีที่ FM104.0MHz โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

-สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป รับฟังบทเพลงอันไพเราะ ทั้งเพลงคลาสสิก เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงแจ๊ส ฯลฯ บรรเลงโดยนิสิตของสาขาวิชาฯ ในวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 16:15น. ณ คลื่นวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต FM104.0MHz

18 ม.ค. 62

16:15-
17:15

ดนตรี: เชิญฟังดนตรีที่ FM104.0MHz โดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
คลื่นวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต FM104.0MHz
 0866076799

หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ส่งข่าว ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
E-mail ผู้ส่งข่าว sitsake_12@yahoo.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มกราคม 2562  ถึง   18 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว