Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. หากมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. ปฏิบัติงานที่สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาทำการ ทุกวันทำการ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ด้านบริการ
1. บำรุงรักษาและอัพเดต คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรมประยุกต์และระบบปฏิบัติการของห้อง Lab และอาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลและรับผิดชอบการให้บริการห้อง Lab, อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ
3. บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริการด้านการยืม - คืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร/คณบดี/มหาวิทยาลัย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ชั้น 16 โทร. 0-2259-2343

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 มกราคม 2562  ถึง   6 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว