Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand

📅 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

✍ทุกท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า ส่งบทคัดย่อ และ/หรือ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

ผ่านเว็บไซต์ bct13.science.swu.ac.th หรือ QR code

ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

💐หมายเหตุ การส่งบทความวิจัยฉบับเต็มจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ฉบับเสริม (Supplement) ซึ่งเป็น วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI

โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาร่วมเป็น keynote speakers 2 ท่านคือ

1. ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่

2. ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี สำนักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา
หัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

14 มิ.ย. 62

08:30-
16:30

ประชุม: งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 : The 13th Botanical Conference of Thailand
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักสื่อสารองค์กร)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 ธันวาคม 2561  ถึง   15 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว