Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ SMARTS
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
เป็นรูปแบบการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานแบบ
บรรยาย (Oral Presentation) ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21 มิ.ย. 62

ทั้งวัน

ประชุม: ประชุมวิชาการ SMARTS
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22 มิ.ย. 62

ทั้งวัน

ประชุม: ประชุมวิชาการ SMARTS
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 ธันวาคม 2561  ถึง   22 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว