Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. มีความสามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
3. มีความเข้าใจในงานบริการ มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
4. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในส่วนพัฒนาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้
4. ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 209 หมู่ที่6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โทร. 055 508 975

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 ธันวาคม 2561  ถึง   17 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว