Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ส่วนกิจการเพื่อสังคม กำหนดจัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ท่าน และรุ่นที่ 2 จำนวน 100 ท่าน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 กำหนดจัดกิจกรรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเกิดแรงบันดาลใจ ในการมีจิตอาสาสำนึกรับใช้สังคมตามแนวทางการดำเนินงาน ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยการเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่ชุมชน และพัฒนาร่วมกับชุมชนในการต่อยอดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน นั้น

ในการนี้ ส่วนกิจการเพื่อสังคมจึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หากท่านประสงค์ให้บุคลากรของท่าน เข้าร่วมโครงการในรุ่นใด โปรดกรอกรายละเอียด ในแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการดังแนบ หากรุ่นที่ท่านประสงค์เข้าร่วม มีจำนวนบุคลากรตอบรับครบตามจำนวนแล้ว ทางส่วนกิจการเพื่อสังคมจะขอพิจารณาเลือกรุ่นที่ยังไม่ครบ ตามจำนวนให้ท่าน และจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบต่อไป (หากผู้เดินทางตอบรับแล้ว และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ตามกำหนดการได้ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวจะขอบคุณยิ่ง
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริฐศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 ธันวาคม 2561  ถึง   2 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว