Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ปิดทำการ

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นขอแจ้งปิดทำการในวันดังกล่าว และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 21 ธันวาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 ธันวาคม 2561  ถึง   20 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว