Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การะจายเสียง จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3573100 ต่อ 3109-3112
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว k.sirisombut@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 ธันวาคม 2561  ถึง   25 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว