Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้กายภาพบำบัดแก่ประชาชน

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ขอเชิญบุคลากร มศว และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกายภาพบำบัดแก่ประชาชน
หัวข้อ 1. ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและความตึงเครียดด้วยเทคนิค "สวีดิช"
วิทยากรโดย ผศ.ดร. รัตติยา จินเดหวา
- รู้จักที่มาของความตึงเครียดในกล้ามเนื้อ
- เข้าใจวิธีการจัดการความตึงเครียดในร่างกาย
- ฝึกปฏิบัติการผ่อนคลายและลดความตึงเครียดด้วยเทคนิคที่มีประสิทธิภาพจากวิทยากรที่มีประสบการณ์
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ : หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
https://goo.gl/forms/4CurcCfodxOkQskA3

หัวข้อ 2. การเลือกใช้ความร้อนความเย็นเบื้องต้นกับอาการข้อซ้น ข้อแพลง วิทยากรโดย ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
- รู้จักอาการข้ออักเสบอย่างถูกต้อง
- เข่้าใจกลไกของความร้อน ความเย็น กับการรักษาทางกายภาพบำบัด
- ฝึกปฏิบัติการรักษาด้วยความร้อน ความเย็น เพื่อรักษากล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อด้วยตนเอง
ในวันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6 อาคารบริการ: หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

ลงทะเบียนได้ที่ (ไม่มีค่าลงทะเบียน)
https://goo.gl/forms/NSrX5FyJFGcL4wyK2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 ธันวาคม 2561  ถึง   19 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว