Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต 3 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


ตำแหน่งและสังกัด
1. ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3910 จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5318 จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5319 จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท
วุฒิปริญญาตรี 19,650 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 3910 จำนวน 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา ทางด้านการสอนวิชาสังคมศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นอย่างดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5318 จำนวน 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5319 จำนวน 1 อัตรา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาเอกชีววิทยา ทางด้านการสอนวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาเป็นอย่างดี
2. สามารถผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาเป็นอย่างดี มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผล
จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 03-739-5383-6 ต่อ 0


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 พฤศจิกายน 2561  ถึง   24 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว