Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2476 และ (1) 7 – 1465 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2476 และ (1) 7 – 1465 สังกัดสาขาการจัดการภาคบริการการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการความยั่งยืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาตลอดหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติและได้รับการยอมรับจาก ก.พ. ในสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม การจัดการความยั่งยืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
3. จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในสาขาการท่องเที่ยวการโรงแรม การจัดการความยั่งยืน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยต้องกำลังศึกษาปริญญาเอกที่อยู่ในช่วงการทำวิทยานิพนธ์ และจะจบการศึกษาภายใน 3 ปี
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
5. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
5.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
5.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
5.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
5.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
5.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้ารับการสมัครและสอบคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภารกิจหลัก ได้แก่
1. งานสอน อย่างน้อย 9 หน่วยกิต/ ภาคการศึกษา
2. งานวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยว และ/ หรือการจัดการ
การโรงแรม และ/หรือ การจัดการความยั่งยืน ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง ภายใน 3 ปีการศึกษา
ภารกิจสนับสนุน ได้แก่
1. งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
2. งานด้านการบริการวิชาการ
3. งานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด.
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-260-3934


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 พฤศจิกายน 2561  ถึง   31 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว