Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4441 สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ

วันที่ 26 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- สอบความรู้ความสามารถเฉพาะแหน่ง
ณ ห้องเรียน ชั้น 4 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

เวลา 13.30 – 16. 00 น.
- สอบวิชาความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (01-34-1103) ชั้น11อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

วันที่ 7 มกราคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4441
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวกมลทิพย์ ยุระเทศ
002 นางสาววลัยภรณ์ นนพละ
003 นางสาวหทัยรัตน์ ไชยเศรษฐ
004 นางสาวปาริสา คุ้มสิงห์สันต์
005 นายวรพจน์ สมภักดี
006 นายสนธยา โออนุรักษ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 พฤศจิกายน 2561  ถึง   26 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว