Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 วิชา SWU121 สอบวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

-ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
วิชา SWU121 สอบวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

ขอให้นิสิตดูเวลาในการเข้าสอบให้รอบคอบรวมทั้งให้นิสิตเตรียมตัวในการเข้าสอบ ดังนี้

1. สายเกิน 30 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ และจะอนุญาตให้นิสิตออกจากห้องสอบได้หลังจาก 60 นาที ไปแล้ว แต่ในกรณีที่มีสอบ 2 รอบ นิสิตที่สอบรอบแรก ต้องรอจนหมดเวลาสอบ ถึงจะออกจากห้องสอบได้
2. ให้นิสิตเซ็นชื่อใน “ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ” โดยนิสิตต้องแต่งกายเรียบร้อยด้วยเครื่องแบบนิสิตและใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบเท่านั้น และนำบัตรประจำตัวนิสิต มาเพื่อแสดงแก่กรรมการคุมสอบขณะเซ็นชื่อเข้าสอบด้วย
3. ถ้าพบเห็นนิสิตทุจริตในการสอบ ครั้งที่ 1 จะตักเตือนหรือย้ายที่นั่ง หากมีครั้งต่อมา ให้แจ้งนิสิตหยุดทำข้อสอบและเซ็นรับทราบใน “แบบฟอร์มแจ้งการทุจริตในการสอบ” (กระดาษสีเหลือง)
4. ไม่อนุญาต ให้นิสิตนำเครื่องมือสื่อสาร กระเป๋าเอกสารใดๆนำติดตัวเข้ามาในห้องสอบโดยเด็ดขาด
5. ก่อนเข้าห้องสอบให้นิสิตเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย ในระหว่างการสอบไม่อนุญาตให้ออกไปเข้าห้องน้ำโดยเด็ดขาด
6. เมื่อหมดเวลาสอบนิสิตต้องวางปากกาหรือดินสอทันที ผู้ใดไม่หยุดทำข้อสอบจะถือว่าการสอบวิชานั้นเป็นโมฆะ
7. ให้นิสิตเตรียมดินสอ 2 B ยางลบดินสอ ปากกา ปากกาลบคำผิดให้พร้อม เพราะจะไม่อนุญาตให้นิสิตขอยืมจากผู้อื่นโดยเด็ดขาด
8. การฝนกระดาษคำตอบ ในกรณีที่ กลุ่มเรียนมีตัวอักษรแทรก เช่น กลุ่มเรียน B1A = B100 , B1B = B101 , B1C = B103 เป็นต้น

หากมีข้อสงสัยก่อนถึงวันสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ภาษาฯ ชั้น 4 อาคาร Learning Tower หรือ โทร. 02-2603934 และ 02-6495000 ต่อ 12150 และ 12167

4 ธ.ค. 61

08:00-
17:00

บรรยาย: ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
วิชา SWU121 สอบวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 12167

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2561  ถึง   5 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว