Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม สร้างความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

20 ธ.ค. 61

09:00-
16:30

พิเศษ: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 25 ปี ประจำปี พ.ศ.2561
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤศจิกายน 2561  ถึง   20 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว