Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ให้แก่ข้าราชการ พนัก
งานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จำนวน13 หลักสูตร ดังนี้
1.พัฒนาการสื่อสารยุคดิจิทัล
2.เทคนิคการเป็นพิธีกร
3.นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR
4.เทคนิคการพูดสำหรับนักบริหาร
5.นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ดิจิทัล
6.ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น/กลาง/สูง
7.งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ดิจิทัล
8.การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร
9.นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง
10.กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management)
11.สื่อมวลชนสัมพันธ์

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 092-246-8495และ 092-246-8496
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว มธุรส
E-mail ผู้ส่งข่าว nampeung1455@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 พฤศจิกายน 2561  ถึง   6 สิงหาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว