Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ภายในวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2561 นั้น บัดนี้ ระยะเวลาประกาศรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 58 ราย ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การพิจารณาคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะใช้วิธีพิจารณาคัดเลือกโดยการจับฉลากเท่านั้น โดยผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดมีสิทธิในการจับฉลาก ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1 ผู้สมัครที่มีหลักฐานการรับสมัครครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น ในกรณีหากหลักฐานการรับสมัครไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิจับฉลาก
1.2 ผู้สมัครจะต้องจับคิวจับฉลากลำดับที่ก่อน เพื่อเรียงลำดับผู้สมัครในการจับฉลาก
1.3 มหาวิทยาลัยจะให้ผู้สมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนจับฉลาก โดยจะมีผู้ได้รับสิทธิจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก จำนวน 6 คน และมีผู้ได้ลำดับสำรอง จำนวน 12 คน ผู้ที่ได้ลำดับสำรองจะได้รับสิทธิต่อเมื่อผู้ได้รับสิทธิรายใดรายหนึ่งใน 6 คน หรือทั้งหมด ได้สละสิทธิหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับสิทธิสำรองตามลำดับ
1.4 เมื่อจับฉลาก ได้ผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 6 คน และได้ผู้ได้ลำดับสำรองจำนวน 12 คน ครบแล้ว มหาวิทยาลัยจะยุติการจับฉลากลงทันที
2. วันพิจารณาคัดเลือก
ผู้สมัครต้องมารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกตามวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนดในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. รายชื่อผู้สมัครคัดเลือก ดังเอกสารแนบ
4. ข้อสงวนสิทธิ
มหาวิทยาลัยทรงสิทธิขาดในการพิจารณาคัดเลือก การประกาศผลการคัดเลือก และให้ถือว่าการพิจารณาและการตัดสินของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด
5. ผู้ได้สิทธิ จำนวน 6 ราย จะต้องชำระค่าใช้จ่าย ดังเอกสารแนบ
ขอให้ผู้สมัครมารายงานตัวและเข้ารับการคัดเลือกตามวันและเวลาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยวิธีการคัดเลือกตามประกาศฉบับนี้ หากผู้สมัครไม่มาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ให้ถือว่าผู้สมัครรายดังกล่าวไม่มีสิทธิในการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกทันที และไม่อาจเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากมหาวิทยาลัยได้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 พฤศจิกายน 2561  ถึง   31 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว