Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพบิดา นายฐิติวัชร อุบลธรรม

ด้วยนายจิระศักดิ์ อุบลธรรม บิดาของนายฐิติวัชร อุบลธรรม สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยเจ้าภาพได้ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ
ณ วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้

1. กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น.
2. กำหนดพิธีฌาปนกิจศพ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.
โดยมีรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เวลา 13.30 น. โดยมีรถให้บริการดังนี้
รถตู้ ทะเบียน ฮว - 5185 (10 ที่นั่ง)

ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 19.00 น. มีรถบัส ทะเบียน 41-6164 จำนวน 1 คัน รถออกจากมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เวลา 15.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเรียนเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จักขอบพระคุณยิ่ง

หมายเหตุ กรณีมีผู้ประสงค์ร่วมสวดพระอภิธรรมศพหรือร่วมงานฌาปนกิจศพ กรุณาโทรแจ้งคุณพิมพ์ชนก พัฒนราชได้ที่ 15937 และ 11500
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นันทพร บุ้งเที่ยง
E-mail ผู้ส่งข่าว nanthaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 พฤศจิกายน 2561  ถึง   11 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว