Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เรื่องรับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 ทุนและได้ประกาศผลการคัดเลือกทุนดังกล่าวในวันที่ 22 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น เนื่องจากมีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน 3 คน และขอสละสิทธิ์ จำนวน 1 คน จึงประกาศรับสมัครทุนดังกล่าวครั้งที่ 2 จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดตามแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว นางสาวเจนจิรา กลับแสง
E-mail ผู้ส่งข่าว ่janejirak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 พฤศจิกายน 2561  ถึง   14 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว