Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2456 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2456
สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน อุดมการณ์ และภารกิจ ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฐานะองค์กรที่มีแนวคิดในการจัดการอุดมศึกษาที่ไม่ใช่อุดมศึกษากระแสหลักจึงต้องพบกับปัญหาอุปสรรคมากกว่าคณะวิชาทั่ว ๆ ไป ดังนั้น ผู้ประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจึงควรมีความเข้าใจและยอมรับสภาพความเป็นจริงก่อนตัดสินใจในเบื้องต้น
2. มีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งมีความเข้าใจในวิกฤติประเทศไทย วิกฤติโลก ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 แบบยั่งยืน
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านการจัดการพัฒนาสังคม พัฒนาสังคม สังคมศึกษา ศิลปวัฒนธรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์วิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาองค์การที่เป็นเลิศที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และอยู่ในฐานข้อมูลวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ หรือมีผลงานด้านการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
5. สังกัดศูนย์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจการเรียนการสอนหรือภารกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายที่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก หรือ วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หรือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้
6. มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้านแบบเสมอภาค เท่าเทียม ยอมรับคุณค่า อัตลักษณ์
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
7. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดีมอบหมาย
8. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
8.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
8.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
8.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
8.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
8.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
8.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
8.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 - 20 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 - 16.30 น.) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2561  ถึง   20 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว