Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กำหนดจัดโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์, ลานเล่นล้อ และ ลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX) ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
เพื่อให้ประชาคม มศว นิสิต และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป
จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว และขอเชิญชวนบุคลากร และ/หรือ นิสิต เข้าร่วมประกวด “นางฟ้าจำแลง จรัสแสงศรีนครินทร์”

รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด และ กำหนดการ ตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดได้ที่
นางสาวสโรชา เมฆอรุณ โทร. 12065
นายกฤศณัฏฐ์ ดิลกศิริธนภัทร์ โทร. 12058

22 พ.ย. 61

16:00-
22:00

พิเศษ: โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ถิ่นวัฒธรรม ตลาดน้ำศรีนครินทร์ ย้อนคืนถิ่นกรุงศรีอโยธยา
ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหม กมลาศน์, ลานเล่นล้อ และ ลานอโศกมนตรี (SWUNIPLEX) ด้านหน้าอาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 12065

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2561  ถึง   22 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว