Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 โดยนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์การขอรับทุนและประสงค์จะดำเนินการยื่นใบสมัคร ให้ดำเนินการได้ 2 วิธี
1. ยื่นใบสมัครแบบเอกสาร (paper) จะต้องยื่นผ่านส่วนกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 (เพื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกิจการนิสิตจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและหลักฐานของนิสิต)
2. ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยนิสิตจะต้องกรอกข้อมูล และ upload หลักฐานต่างๆ ที่เว็บไซต์ www.tiscofoundation.org ด้วยตนเอง และให้ไปแจ้งยังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 24 มกราคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต http://sa.oop.swu.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2561  ถึง   30 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว