Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 April 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

นิสิตยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561

กำหนดให้นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
1. นิสิตหอพักยืนยันอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านเว็บไซต์ http://dormapp.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
2. นิสิตดาวน์โหลดใบชำระเงินค่าบริการหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2561 และนำไปชำระค่าบริการหอพักได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ศูนย์บริหารกิจการหอพัก
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 พฤศจิกายน 2561  ถึง   14 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว