Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

นิสิตรหัส 61 ที่รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรรถไฟฟ้า MRT

นิสิตรหัส 61 ที่รับบัตรประจำตัวนิสิตแล้วแต่ยังไม่ได้บัตรรถไฟฟ้า MRT ให้มารับได้ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตรหรือ ที่งานทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 ตุลาคม 2561  ถึง   31 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว