Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (1) 7 – 1243 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1243 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.30 น.
- สอบข้อเขียน
- สัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1243
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายปยุต ถิระสาโรช
002 นางสาวปาณนาถ สารโกศล
003 นางสาวธัญยพร อภิสกุลรัตน์
004 นางสาวชุติมา ตาอินทร์
005 นางสาวปิยะธร ศิริพฤกษ์
006 นายชวลิต วัฒนาโยธิน
007 นางสาวพิจิตรา หล้าพรม
008 นายเอกรินทร์ โสมรักษ์หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 ตุลาคม 2561  ถึง   12 ตุลาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว