Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการสัมมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้คณาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการภายในมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ว่าด้วย การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการคือ คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการ จำนวน 2 วัน ได้แก่
1. มศว ประสานมิตร วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2. มศว องครักษ์ วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ห้องประชุม Theater ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
ทั้งนี้ คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ให้เลือกเข้าร่วมโครงการเพียง 1 วัน (ประสานมิตร หรือ องครักษ์) สมัครภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาประสานไปยัง นางปานหทัย ไพรทวีพงศ์ และนายสิปปนนท์ สงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15634, 11472

17 ต.ค. 61

08:30-
12:00

อบรม: การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประสานมิตร ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 11472
31 ต.ค. 61

13:00-
16:30

อบรม: การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ห้องประชุม Theater ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
 11472

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ปานหทัย ไพรทวีพงศ์
E-mail ผู้ส่งข่าว phanhatai@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 ตุลาคม 2561  ถึง   31 ตุลาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว