Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ (1) 7 – 6612 สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6612
สังกัดส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร) สาขาไฟฟ้า (ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชายหรือหญิง
3. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
4. มีความอดทน อดกลั้น และรู้จักกาลเทศะ
5. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD , Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
7. หากมีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ เขียนแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างควบคุมงาน และมีใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่ระดับภาคีวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม
2. คำนวณแบบ ออกแบบและงานระบบไฟฟ้า ตามหลักวิชาการ
3. จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง และข้อกำหนดงานก่อสร้าง (Specifications) สำหรับงานก่อสร้างต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามหลักวิชาการ
4. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนดสัญญาและการจ้างเหมา ตามหลักวิชาการ
5. ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติข้อเสนอของผู้รับเหมา เช่น Shop drawing งานก่อสร้าง, Daily Request, Materials เป็นต้น ในงานโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามหลักวิชาการ
6. รับผิดชอบการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับค่าได้ (K)
7. รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์โครงการต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
8. รับผิดชอบงานด้านการจัดทำผัง แผนงานและแนวทางการซ่อมบำรุง ปรับปรุงและงานก่อสร้างต่างๆ
9. จัดทำงบประมาณในส่วนของงานปรับปรุง งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาบริการ ทั้งงบประมาณเงิน รายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน
10. ภาระงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10.1 คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
10.2 พิมพ์หนังสือราชการภายใน/ภายนอก พิมพ์เอกสารต่างๆ จัดเก็บ/ค้นหา เอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่
10.3 งานและหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ ประกันสังคม การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 15638

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผลเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 กันยายน 2561  ถึง   23 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว