Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 July 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4031

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4031 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหลักฐานที่ใช้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คือ

นางสาวหทัย แซ่เจี่ย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้าสอบในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ดังนี้
1.เวลา 13.00 – 14.00 น. สอบสอน ณ ห้อง 268 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
2.เวลา 14.00 – 15.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 268 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว รัชฎา แสงตะวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว rutchada@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กันยายน 2561  ถึง   24 กันยายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว